แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง
1. ข้อสอบทั้งหมดมี 35 ข้อ
2. ข้อสอบเป็นชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก มีคำตอบถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
3. ให้นิสิตคลิกหน้าคำตอบข้อที่ถูกที่สุด1. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ วันที่รอคอย โดยทมยันตี พิมพ์ที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพิมพ์บ้านวรรณกรรม
เมื่อปี พ.ศ.2545 คือ

ก. ทมยันตี (นามแฝง). (2545). วันที่รอคอย. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์บ้านวรรณกรรม.
ข. ทมยันตี, นามแฝง. (2545). วันที่รอคอย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านวรรณกรรม.
ค. ทมยันตี. (2545). วันที่รอคอย. กรุงเทพฯ : บ้านวรรณกรรม.
ง. ทมยันตี. (2545). วันที่รอคอย. กรุงเทพฯ. บ้านวรรณกรรม.
จ. ทมยันตี. นามแฝง. (2545). วันที่รอคอย. กรุงเทพฯ. บ้านวรรณกรรม.


2. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อจดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป โดยพระยาศรีสหเทพ จัดพิมพ์ที่กรุงเทพมหานคร โดยองค์การค้าของคุรุสภา เมื่อ ร.ศ.116 คือ

ก. พระยา, ศรีสหเทพ. (ร.ศ.116). จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา.
ข. ศรีสหเทพ, พระยา. (ร.ศ.116). จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา.
ค. พระยาศรีสหเทพ. (ร.ศ.116). จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา.
ง. ศรีสหเทพ, พระยา. จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา,(ร.ศ.116).
จ. ศรีสหเทพ. (ร.ศ.116). จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา.


3. รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ Abstract data types in Java โดย Michael S. Jackey พิมพ์ที่ New York โดยสำนักพิมพ์ McGraw-Hill
เมื่อปี ค.ศ. 2004 หน้า 90 คือ

ก. Jackey, (p.90, 2004)...
ข. Michael (p.90, 2004)...
ค. ... (Jackey, 2004, p.90)
ง. Michael S.J. (2004, p.90)...
จ. ... (Jackey, 2004: p.90)


4. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือ ชื่อ Cultural sites of Burma, Thailand, and Cambodia ของ Robert E. Bergman
พิมพ์ที่ Kuala Lumpur โดย Oxford University Press เมื่อปี ค.ศ. 1995 คือ

ก. Bergman, Robert E.. (1995). Cultural sites of Burma, Thailand, and Cambodia. Kuala Lumpur : Oxford University Press.
ข. Robert E. Bergman. (1995). Cultural sites of Burma, Thailand, and Cambodia. Kuala Lumpur : Oxford University Press.
ค. Bergman, R.E. (1995). Cultural sites of Burma, Thailand, and Cambodia. Kuala Lumpur : Oxford University Press.
ง. Robert, E.B. (1995). Cultural sites of Burma, Thailand, and Cambodia. Kuala Lumpur : Oxford University Press.
จ. Bergman, R.E. (1995). Cultural sites of Burma, Thailand, and Cambodia. Kuala Lumpur : Oxford University Press.


5. รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของบทความในหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2550 ปีที่ 1383 หน้า 91
เรื่อง ภาษากายและความสุภาพ โดย ศาสตราจารย์ นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ คือ

ก. นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ (1383, 16-20; 2550: หน้า 91)...
ข. ... ศาสตราจารย์ นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ (2550 : หน้า 91)
ค. ... นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ (2550; หน้า 91)
ง. ศาสตราจารย์ นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ (2550, หน้า 91 ฉบับที่ 1383)...
จ. นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ (2550, หน้า 91)...


6. การเรียงรายการบรรณานุกรมของคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเดียวกัน มีวิธีการเรียงอย่างไร

ก. เรียงตามลำดับของตัวอักษรตัวถัดไป
ข. เรียงตามคำที่มีรูปสระก่อนตัวพยัญชนะ
ค. เรียงตามลำดับวรรณยุกต์
ง. เรียงตามรูปสระ
จ. ข้อ ค และ ง ถูก


7. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของข้อมูลที่สืบค้นจาก World Wide Web : http: lib.tsu.ac.th เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2549 ของบทความเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ เขียนโดย พ.อ.อมรเทพ กลิ่นสุคนธ์ ลงในหนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 16 กันยายน 2549 หน้า 10 คือ

ก. อมรเทพ กลิ่นสุคนธ์. (2549,16 กันยายน). อาหารเพื่อสุขภาพ. มติชน. หน้า 10.สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2549 จาก http:// www. lib.tsu.ac.th.
ข. พ.อ.อมรเทพ กลิ่นสุคนธ์. (2549,16 กันยายน). อาหารเพื่อสุขภาพ. มติชน. หน้า 10.สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2549 จาก World Wide Web : http: lib.tsu.ac.th.
ค. อมรเทพ กลิ่นสุคนธ์. (16 กันยายน2549). อาหารเพื่อสุขภาพ. มติชน. หน้า 10.สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2549 จาก www : http: // lib.tsu.ac.th.
ง. อมรเทพ กลิ่นสุคนธ์. พ.อ. (2549,16 กันยายน). อาหารเพื่อสุขภาพ. มติชน, หน้า 10.สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2549 จาก http:// www. lib.tsu.ac.th.
จ. อมรเทพ กลิ่นสุคนธ์. (2549,10 กันยายน). อาหารเพื่อสุขภาพ. มติชน, หน้า 10.สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2549 จาก http:// www. lib.tsu.ac.th.


8. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ ที่นี่ e-Learning โดยโปรดปราน พิตรสาธร, เจนเนตร มณีนาค, ปรางทอง กฤตชญานนท์, ดรุณรัตน์ วิบูลย์ศิลป์,ภาวิณี บุญเกษมสันติ, ไพฑูรย์ ศรีฟ้า และไพโรจน์ เบาใจ จัดพิมพ์โดย ทีเจบุคส์ เมื่อปี 2545 คือ

ก. โปรดปราน พิตรสาธร, เจนเนตร มณีนาค, ปรางทอง กฤตชญานนท์, ดรุณรัตน์ วิบูลย์ศิลป์, ภาวิณี บุญเกษมสันติ, ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, ไพโรจน์ เบาใจ. (2545). ที่นี่ e-Learning. กรุงเทพฯ : ทีเจบุคส์.
ข. โปรดปราน พิตรสาธร และคณะ. (2545). ที่นี่ e-Learning. กรุงเทพฯ : ทีเจบุคส์.
ค. โปรดปราน พิตรสาธร, เจนเนตร มณีนาค, ปรางทอง กฤตชญานนท์, ดรุณรัตน์ วิบูลย์ศิลป์,ภาวิณี บุญเกษมสันติ, ไพฑูรย์ ศรีฟ้า และไพโรจน์ เบาใจ. (2545). ที่นี่ e-Learning. กรุงเทพฯ : ทีเจบุคส์.
ง. โปรดปราน พิตรสาธร, เจนเนตร มณีนาค, ปรางทอง กฤตชญานนท์, ดรุณรัตน์ วิบูลย์ศิลป์,ภาวิณี บุญเกษมสันติ, ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, ไพโรจน์ เบาใจ. (2545). ที่นี่ e-Learning. กรุงเทพฯ : ทีเจบุคส์.
จ. โปรดปราน พิตรสาธร, เจนเนตร มณีนาค, ปรางทอง กฤตชญานนท์, ดรุณรัตน์ วิบูลย์ศิลป์, ภาวิณี บุญเกษมสันติ, ไพฑูรย์ ศรีฟ้า และไพโรจน์ เบาใจ. (2545). ที่นี่ e-Learning. กรุงเทพฯ : ทีเจบุคส์.


9. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อการคิดเชิงวิเคราะห์โดยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ พิมพ์ที่สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย เมื่อปี 2546 คือ

ก. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. การคิดเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย. 2546.
ข. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546). การคิดเชิงวิเคราะห์. สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย.
ค. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546). การคิดเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
ง. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. การคิดเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ. ซัคเซสมีเดีย. 2546.
จ. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546). การคิดเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ. ซัคเซสมีเดีย.


10. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ Siam Mapped : A history of the Geo-Body of the Nation ของ Thongchai Winijakul พิมพ์ที่ Honnolulu โดย University of Hawaii Press เมื่อปี ค.ศ. 1994 คือ

ก. Thongchai, Winijakul. (1994). Siam Mapped : A history of the Geo-Body of the Nation. Honnolulu : University of Hawaii Press.
ข. Thongchai Winijakul. (1994). Siam Mapped : A history of the Geo-Body of the Nation. Honnolulu : University of Hawaii Press.
ค. Thongchai Winijakul. (1994). Siam Mapped : A history of the Geo-Body of the Nation. Honnolulu : University of Hawaii Press.
ง. Winijakul, T. (1994). Siam Mapped : A history of the Geo-Body of the Nation.Honnolulu : University of Hawaii Press.
จ. Thongchai, W. (1994). Siam Mapped : A history of the Geo-Body of the Nation.Honnolulu : University of Hawaii Press.


11. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า โดย มหาวิทยาลัยบูรพา พิมพ์ที่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2543 คือ

ก. มหาวิทยาลัยบูรพา. (2543). สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 1). ชลบุรี : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ข. มหาวิทยาลัยบูรพา. (2543). สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า. ม.ป.ท: มหาวิทยาลัยฯ.
ค. มหาวิทยาลัยบูรพา. (2543). สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
ง. มหาวิทยาลัยบูรพา. (2543). สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
จ. มหาวิทยาลัยบูรพา. (2543). สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า. ชลบุรี : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.


12. การเรียงรายการบรรณานุกรมที่มีชื่อผู้แต่งเหมือนกัน และพิมพ์ในปีเดียวกัน มีวิธีการจัดเรียงอย่างไร

ก. เรียงตามลำดับความสำคัญของเนื้อหา
ข. เรียงตามลำดับอักษร ที่กำกับไว้หลังปีที่พิมพ์
ค. เรียงตามลำดับอักษรของชื่อเรื่อง
ง. เรียงตามลำดับเครื่องหมาย
จ. ข้อ ค และ ง ถูก


13. รูปแบบการอ้างอิง ที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของแหล่งข้อมูลรายการเดียวที่มีผู้แต่งสองคน คือ

ก. ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม, ภานุ ธรรมสุวรรณ (2534, หน้า 20)...
ข. ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม และภานุ ธรรมสุวรรณ (2534, หน้า 20)...
ค. ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม,และ ภานุ ธรรมสุวรรณ (2534, หน้า 20)...
ง. ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม, ภานุ ธรรมสุวรรณ 2534, (หน้า 20)...
จ. ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม และ ภานุ ธรรมสุวรรณ 2534, หน้า 20...


14. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของบทความในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 หน้า 9 เรื่องทุนนิยมพอเพียง โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คือ

ก. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. (255020 กุมภาพันธ์). ทุนนิยมพอเพียง. มติชน, หน้า 9.
ข. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. (2550, 20 กุมภาพันธ์). ทุนนิยมพอเพียง. มติชน, หน้า 9.
ค. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. (2550). ทุนนิยมพอเพียง. มติชน, 9
ง. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. (2550, กุมภาพันธ์). ทุนนิยมพอเพียง. น.ส.พ.มติชน, หน้า 9.
จ. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, ดร. (2550, กุมภาพันธ์). ทุนนิยมพอเพียง. มติชน, หน้า 9.


15. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ ของ เจ. เค. โรว์ลิ่ง จากเรื่อง Harry Potter and the Philosopher's Stone แปลโดย สุมาลี ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 12 พิมพ์ที่ บริษัทสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ เมื่อปี พ.ศ. 2544 คือ

ก. สุมาลี. (2544). แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์. (แปลจาก Harry Potter and the Philosopher's Stone ของ เจ เค โรว์ลิ่ง, พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์.
ข. โรว์ลิ่ง, เจ. เค. (2544). แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์. (แปลจาก Harry Potter and the Philosopher's Stone โดย สุมาลี, พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.
ค. โรว์ลิ่ง, เจ. เค. (2544). แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์. (แปลจาก Harry Potter and the Philosopher's Stone โดย สุมาลี, พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์.
ง. เจ. เค, โรว์ลิ่ง. (2544). แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์. (แปลจาก Harry Potter and the Philosopher's Stone โดย สุมาลี, พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.
จ. สุมาลี. (2544). แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์. (แปลจาก Harry Potter and the Philosopher's Stone ของ เจ เค โรว์ลิ่ง). กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.


16. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ ครูขาหนูเบื่อ พิมพ์ที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพิมพ์ ศิษย์สะดือ เมื่อปี พ.ศ. 2532 คือ
ก. ครูขาหนูเบื่อ. (2532). กรุงเทพฯ : ศิษย์สะดือ.
ข. ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. (2532). ครูขาหนูเบื่อ. กรุงเทพฯ : ศิษย์สะดือ.
ค. ครูขาหนูเบื่อ. (2532). กรุงเทพฯ : ศิษย์สะดือ.
ง. ครูขาหนูเบื่อ (ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง). (2532). กรุงเทพฯ : ศิษย์สะดือ.
จ. (ม.ป.ต.). ครูขาหนูเบื่อ. (2532). กรุงเทพฯ : ศิษย์สะดือ.


17. รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของบทความในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 หน้า 9 เรื่อง ทุนนิยม-พอเพียง โดย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คือ
ก. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (2550, หน้า 9)...
ข. ... (ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ; 2550, หน้า 9)
ค. ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (2550: หน้า 9)...
ง. ... (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, 12 กุมภาพันธ์, 2550, หน้า 9)
จ. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (2550, กุมภาพันธ์, หน้า 9)...


18. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อโครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งไม่ปรากฏปีพิมพ์ คือ
ก. มหาวิทยาลัยทักษิณ. (ม.ป.ป.). โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา. สงขลา : ม.ป.ท.
ข. มหาวิทยาลัยทักษิณ. (ม.ป.ป.). โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา. สงขลา : มหาวิทยาลัยฯ.
ค. มหาวิทยาลัยทักษิณ. (ม.ป.ป.). โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา. สงขลา : มหาวิทยาลัยฯ.
ง. ทักษิณ, มหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา. สงขลา : ม.ป.ท.
จ. ทักษิณ, มหาวิทยาลัย. (2549?). โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา. สงขลา : มหาวิทยาลัยฯ.


19. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ ภาษาไทยวันนี้ : เล่ม 3 สำนวนไทยในการสื่อสาร โดย ฐาปะนีย์ นาครทรรพ พิมพ์ที่กรุงเทพมหานคร โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2542 คือ
ก. ฐาปะนีย์ นาครทรรพ. (2542). ภาษาไทยวันนี้ สำนวนไทยในการสื่อสาร, เล่มที่ 3.กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ฐาปะนีย์ นาครทรรพ. (2542). ภาษาไทยวันนี้ : เล่ม 3 สำนวนไทยในการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ฐาปะนีย์ นาครทรรพ. (2542). ภาษาไทยวันนี้ : เล่ม 3 สำนวนไทยในการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ง. ฐาปะนีย์ นาครทรรพ. (2542). ภาษาไทยวันนี้ : เล่ม 3 สำนวนไทยในการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
จ. ฐาปะนีย์ นาครทรรพ. (2542). ภาษาไทยวันนี้ : สำนวนไทยในการสื่อสาร (เล่ม 3).กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.


20. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ สยามจดหมายเหตุปฏิทินข่าวและเหตุการณ์ในประเทศ รอบ 20 ปี เล่ม 4 บรรณาธิการโดย สัมฤทธิ์ มีวงษ์อุโมษ พิมพ์ที่สยามบรรณ เมื่อปี พ.ศ. 2538 คือ
ก. สัมฤทธิ์ มีวงษ์อุโมษ (บรรณาธิการ). (2538). สยามจดหมายเหตุปฏิทินข่าวและเหตุการณ์ในประเทศ รอบ 20 ปี เล่ม 4. กรุงเทพฯ : สยามบรรณ.
ข. สัมฤทธิ์ มีวงษ์อุโมษ, บรรณาธิการ. (2538). สยามจดหมายเหตุปฏิทินข่าวและเหตุการณ์ในประเทศ รอบ 20 ปี เล่ม 4. ม.ป.ท. : สยามบรรณ.
ค. สัมฤทธิ์ มีวงษ์อุโมษ (บรรณาธิการ). (2538). สยามจดหมายเหตุปฏิทินข่าวและเหตุการณ์ในประเทศ รอบ 20 ปี เล่ม 4. กรุงเทพฯ : สยามบรรณ.
ง. สัมฤทธิ์ มีวงษ์อุโมษ. (2538). สยามจดหมายเหตุปฏิทินข่าวและเหตุการณ์ในประเทศ รอบ 20 ปี เล่ม 4. กรุงเทพฯ : สยามบรรณ.
จ. สัมฤทธิ์ มีวงษ์อุโมษ,บรรณาธิการ. (2538). สยามจดหมายเหตุปฏิทินข่าวและเหตุการณ์ในประเทศ รอบ 20 ปี เล่ม 4. กรุงเทพฯ : สยามบรรณ.


21. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ พระราชดำรัสส่งเสริมการมีงานทำ โดยพระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จัดพิมพ์โดย มูลนิธิส่งเสริมการมีงานทำเฉลิมพระเกียรติ เมื่อปี พ.ศ. 2547 คือ
ก. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2547). พระราชดำรัสส่งเสริมการมีงานทำ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมการมีงานทำเฉลิมพระเกียรติ.
ข. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ. (2547). พระราชดำรัสส่งเสริมการมีงานทำ. ม.ป.ท. : มูลนิธิฯ.
ค. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2547). พระราชดำรัสส่งเสริมการมีงานทำ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมการมีงานทำเฉลิมพระเกียรติ.
ง. พระบาทสมเด็จพระ. เจ้าอยู่หัว. (2547). พระราชดำรัสส่งเสริมการมีงานทำ. ม.ป.ท. มูลนิธิฯ.
จ. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2547). พระราชดำรัสส่งเสริมการมีงานทำ. ม.ป.ท. : มูลนิธิส่งเสริมการมีงานทำเฉลิมพระเกียรติ.


22. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อบรรณานุกรมเอเชียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ธำรงสักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และ แสงเดือน ไสยวงศ์ พิมพ์ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อปี พ.ศ. 2538 คือ
ก. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงสักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, และ แสงเดือน ไสยวงศ์. (2538). บรรณานุกรมเอเชียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (สกว.).
ข. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงสักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และ แสงเดือน ไสยวงศ์. (2538). บรรณานุกรมเอเชียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ค. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ธำรงสักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และ แสงเดือน ไสยวงศ์. (2538). บรรณานุกรมเอเชียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
ง. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงสักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, และ แสงเดือน ไสยวงศ์. (2538). บรรณานุกรมเอเชียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
จ. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงสักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, แสงเดือน ไสยวงศ์. (2538). บรรณานุกรมเอเชียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ.


23. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ ลิลิตตะเลงพ่าย โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จัดพิมพ์ที่ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักราชเลขาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2539 คือ
ก. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส . (2539). ลิลิตตะเลงพ่าย. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ.
ข. ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ. (2539). ลิลิตตะเลงพ่าย. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ.
ค. ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. (2539). ลิลิตตะเลงพ่าย. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ.
ง. ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ. (2539). ลิลิตตะเลงพ่าย. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ.
จ. กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. (2539). ลิลิตตะเลงพ่าย. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ.


24. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี <สุรเตโช) จัดพิมพ์ที่ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2546 คือ
ก. พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). (2546). บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ข. พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). (2546). บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ค. ธรรมกิตติวงศ์, พระ. (2546). บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ง. พระธรรมกิตติวงศ์. (2546). บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
จ. พระธรรมกิตติวงศ์. (2546). บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.


25. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ จากไทเปถึงปักกิ่ง โดย ม.ร.ว ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ จัดพิมพ์ที่ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมื่อปี พ.ศ. 2519 คือ
ก. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว. (2519). จากไทเปถึงปักกิ่ง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น.
ข. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว (2519). จากไทเปถึงปักกิ่ง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น.
ค. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว. (2519). จากไทเปถึงปักกิ่ง. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น.
ง. ม.ร.ว, ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์. (2519). จากไทเปถึงปักกิ่ง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น.
จ. ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์. (2519). จากไทเปถึงปักกิ่ง. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น.


26. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อหลักบรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 2 ของธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ พิมพ์ที่ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์ เมื่อปี 2534 คือ
ก. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์. (2534). หลักบรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
ข. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์. (2534). หลักบรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์.
ค. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์. (2534). หลักบรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
ง. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์. (2534). หลักบรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
จ. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์. (2534). ลักบรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.


27. ความสำคัญของการอ้างอิงแหล่งข้อมูลคือ
ก. เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน
ข. ทำให้งานเขียนมีความน่าเชื่อถือ
ค. ทำให้ผู้อ่านรู้จักกับผู้เขียน
ง. เพื่อแสดงถึงศักยภาพของผู้เขียน
จ. ข้อ ก และข้อ ข ถูก

28. รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ Administering Media : Instructional and Library Science โดย James W. Brown พิมพ์ที่ New York โดยสำนักพิมพ์ McGraw-Hill เมื่อปี ค.ศ. 1972 หน้า 10 คือ
ก. ... (Brown, W 1972, p10)
ข. ... (Brown, 1972, p.10)
ค. ... (James, W.,1972, p.10)
ง. Brown (p.10, 1972)...
จ. James, (1972, p10)...

29. รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือการสอนเพื่อพัฒนาการคิด โดย ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และ ดร. อมวรรณ วีระธรรมโม โดยสำนักพิมพ์ เทมการพิมพ์สงขลา จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2549 หน้า 17 คือ
ก. ... (อมวรรณ วีระธรรมโม. 2549. หน้า 17)
ข. ... (วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน, 2549: หน้า 17)
ค. วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน (2549: หน้า 17)...
ง. ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และ ดร.อมวรรณ วีระธรรมโม (2549, หน้า 17)...
จ. วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และ อมวรรณ วีระธรรมโม (2549, หน้า 17)...


30. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อ ศิลปะสงเคราะห์ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปะของชาวตะวันตก) โดยศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี และ พระยาอนุมานราชธน จัดพิมพ์โดย ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2527 คือ
ก. ศิลป์ พีระศรี และ พระยาอนุมานราชธน. (2527). ศิลปะสงเคราะห์ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปะของชาวตะวันตก). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
ข. ศิลป์ พีระศรี และ พระยาอนุมานราชธน. (2527). ศิลปะสงเคราะห์ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปะของชาวตะวันตก). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
ค. ศิลป์ พีระศรี, และ อนุมานราชธน, พระยา. (2527). ศิลปะสงเคราะห์ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปะของชาวตะวันตก). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
ง. ศิลป์ พีระศรี, และ อนุมานราชธน, พระยา. (2527). ศิลปะสงเคราะห์ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปะของชาวตะวันตก). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
จ. อนุมานราชธน, พระยา. (2527). ศิลปะสงเคราะห์ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปะของชาวตะวันตก). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.


31. การอ้างอิงแหล่งข้อมูลแบบทำเชิงอรรถ นิยมใช้ในงานเขียนสาขาใด
ก. มนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี
ข. มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ค. วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ง. วิทยาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี
จ. สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

32. รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปชีวิตและสังคม โดยนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ พิมพ์ที่สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2546 หน้า 75 คือ
ก. อำพล จินดาวัฒนะ (2546 หน้า 75)...
ข. ... (อำพล จินดาวัฒนะ, 2546, หน้า 75)
ค. ... (นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ, 2546: หน้า 75)
ง. ... (อำพล จินดาวัฒนะ, 2546: หน้า 75)
จ. นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ (2546, หน้า 75)...


33. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของหนังสือชื่อห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า โดย ชุติมา สัจจานันท์ และพันทิพา มีแต้ม พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว เมื่อปี พ.ศ. 2530 คือ
ก. ชุติมา สัจจานันท์ และพันทิพา มีแต้ม. (2530). ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ข. ชุติมา สัจจานันท์ และพันทิพา มีแต้ม. (2530). ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ค. ชุติมา สัจจานันท์. (2530). ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ง. ชุติมา สัจจานันท์, พันทิพา มีแต้ม. (2530). ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
จ. ชุติมา สัจจานันท์ และคณะ. (2530). ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.


34. วิธีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่นิยมใช้กันในงานเขียนทั่ว ๆ ไป คือ
ก. การอ้างอิงแบบทำเชิงอรรถ
ข. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
ค. การอ้างอิงในเนื้อหาและการทำเชิงอรรถ
ง. การอ้างอิงในเนื้อหา การทำเชิงอรรถ และการอ้างอิงหน้าเนื้อหา
จ. การอ้างอิงในเนื้อหา การทำเชิงอรรถ และการอ้างอิงท้ายบท


35. รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของแหล่งข้อมูลรายการเดียวที่มีผู้แต่งมากกว่าสองคน คือ
ก. ดรุณี แก้วม่วง, นิธิ เอี่ยวศีรวงศ์, สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูรณ์, เคี่ยม สังสิทธิเสถียร (2529: หน้า 25)...
ข. ดรุณี แก้วม่วง, นิธิ เอี่ยวศีรวงศ์, สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูรณ์, และ เคี่ยม สังสิทธิเสถียร (2529, หน้า 25)...
ค. ดรุณี แก้วม่วง, นิธิ เอี่ยวศีรวงศ์, สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูรณ์ และ เคี่ยม สังสิทธิเสถียร (2529; หน้า 25)...
ง. ดรุณี แก้วม่วง, และคณะ (2529, หน้า 25)...
จ. ดรุณี แก้วม่วง นิธิ เอี่ยวศีรวงศ์ สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูรณ์ เคี่ยม สังสิทธิเสถียร (2529, หน้า 25)...