Educational Technology and Communication Department. Thaksin University.

MENU

หน้าแรก
     • คำแนะนำการใช้บทเรียน

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

แบบทดสอบก่อนเรียน

เนื้อหาหลัก
     • การเขียนบรรณานุกรม
        1. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
            ของหนังสือ

        
2. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
            บทความในหนังสือ

        
3. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
            ของวารสารและนิตยสาร

        4. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
            บทความในหนังสือพิมพ์

        5. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
            ของเอกสารที่ค้นได้จากเว็บไซต์

        6. รูปแบบวัสดุสารนิเทศที่มีลักษณะ
            เฉพาะอื่นๆ

        7. หลักเกณฑ์การลงรายการทาง
            บรรณานุกรม


     
• การอ้างอิงแหล่งข้อมูล
        1. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
        2. การทำเชิงอรรถ
        3. วิธีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
        4. หลักเกณฑ์การอ้างอิงแบบแทรก
            ในเนื้อหา

แบบทดสอบหลังเรียน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

แบบประเมินความพึงพอใจ

กระดานข่าว

การเขียนบรรณานุกรม

• 3.รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของวารสารและนิตยสาร

รายละเอียดทางบรรณานุกรมมี 4 ส่วน ได้แก่

1) ชื่อผู้เขียนบทความ
2) ปีที่พิมพ์ (ถ้าเป็นรายเดือน หรือถี่กว่ารายเดือน ระบุเดือน หรือวันที่และเดือนด้วย)
3) ชื่อบทความ
4) รายละเอียดที่เกี่ยวกับวารสารและนิตยสาร ประกอบด้วย
ชื่อวารสารเลขประจำปีหรือเลขประจำเล่มหรือเลขประจำฉบับ
และเลขหน้าของบทความนั้นๆ

สำหรับรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมวารสารและนิตยสาร
แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

3.1 รูปแบบบรรณานุกรมของบทความในวารสาร ที่มีเลขหน้าทุกฉบับในแต่ละเล่มหรือ
ปีเรียงติดต่อกัน มีรูปแบบการเขียนดังนี้


ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์หรือเล่มที่, เลขหน้า.

ตัวอย่างวารสารภาษาไทย

บัวงาม ห่อแก้ว. (2541). การวิเคราะห์นิทานคติธรรมเรื่องดาวเรื่อง. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ.
         1, 61-67.

ชื่อผู้แต่ง คือ บัวงาม ห่อแก้ว
ปีที่พิมพ์ คือ 2541
ชื่อบทความ คือ การวิเคราะห์นิทานคติธรรมเรื่องดาวเรื่อง
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ คือ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 1, 61-67.
(หมายความว่าบทความตีพิมพ์ในวารสารชื่อ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่1 หน้า 61-67)

ตัวอย่างวารสารภาษาอังกฤษ

Mintzberg, H. (1975). The manager’s job. Harvard Business Review,4, 49 -61.

ชื่อผู้แต่ง คือ Mintzberg, H.
ปีที่พิมพ์ คือ 1975
ชื่อบทความ คือ The manager’s job.
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ คือ Harvard Business Review,4, 49 -61.
(หมายความว่าบทความตีพิมพ์ในวารสาร ชื่อ Harvard Business Review ปีที่ 4 หน้า 49 -61 )

3.2 รูปแบบบรรณานุกรมของบทความในวารสารที่เลขหน้าของแต่ละฉบับไม่เรียงติดต่อกัน
มีรูปแบบการเขียน ดังนี้

ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่), เลขหน้า.

ตัวอย่างวารสารภาษาไทย

ศิริลักษณ์ สุนทโรทก. (2543). อ้วนไปหรือเปล่า. คุรุปริทัศน์. 18 (6), 113 -115.
ชื่อผู้แต่ง คือ ศิริลักษณ์ สุนทโรทก.
ปีที่พิมพ์ คือ 2543
ชื่อบทความ คือ อ้วนไปหรือเปล่า
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ คือ คุรุปริทัศน์. 18 (6), 113 -115.
(หมายความว่าบทความตีพิมพ์ในวารสาร ชื่อ คุรุปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 หน้า 113 -115)

ตัวอย่างวารสารภาษาอังกฤษ

Lauder, K.C. (1998). Appropriate information technology. The Electronic Libraries.
         13 (6), 17-20.

ชื่อผู้แต่ง คือ Lauder, K.C.
ปีที่พิมพ์ คือ 1998
ชื่อบทความ คือ Appropriate information technology.
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ คือ The Electronic Libraries. 13 (6), 17-20.
(หมายความว่าบทความตีพิมพ์ในวารสาร ชื่อ The Electronic Libraries ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 หน้า 17-20)

3.3 รูปแบบบรรณานุกรมของบทความในนิตยสาร ที่มีวาระการออกถี่เป็นรายเดือนหรือเดือนละ
หลายฉบับ มีรูปแบบการเขียนดังนี้

ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์, [วันที่] เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่),
เลขหน้า.

ตัวอย่างนิตยสารภาษาไทย

ทัศนีย์ ยาวะประภาษ. (2542, สิงหาคม). มรดกโลกบ้านเชียง. กินนรี. 16(8), 70 -72.

ชื่อผู้แต่ง คือ ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
ปีที่พิมพ์ คือ 2542, สิงหาคม
ชื่อบทความ คือ มรดกโลกบ้านเชียง
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ คือ
(หมายความว่าบทความตีพิมพ์ในวารสาร ชื่อ กินนรี ปีที่ 16 ฉบับที่ 8 หน้า 70-72)

ตัวอย่างนิตยสารภาษาอังกฤษ

Nash, J.M. (2004, July). The new science of Alzheimer’s. Time. 156(5), 36-43.

ชื่อผู้แต่ง คือ Nash, J.M.
ปีที่พิมพ์ คือ 2004, July
ชื่อบทความ คือ The new science of Alzheimer’s
รายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร คือ Time. 156(5), 36-43.
(หมายความว่าบทความตีพิมพ์ในวารสาร ชื่อ Time ปีที่ 156 ฉบับที่ 5 หน้า 36 -43)


** แบบฝึกหัดระหว่างเรียน

    

กระดานข่าวแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาหลัก แบบทดสอบหลังเรียน แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม แบบประเมินความพึงพอใจ
 
©2008 Amonrat Saekwung : All rights reserved   
E-mail - tourkrorm_a@hotmail.com. : Tel.089-9742826   
ย้อนกลับ หน้าถัดไป